کلیسای سنت باسیل، یکی از عجایب هفتگانه روسیه ( تصاویر)

کلیسای سنت باسیل، یکی از عجایب هفتگانه روسیه ( تصاویر)

کلیسای سنت باسیل کلیسای سنت باسیل، نماد تاریخی روسیهکلیسای سنت باسیل یکی از نمادهای کشور روسیه به…