اخلاق بد

اخلاق بد

اخلاق بد مانند لاستیک پنچر است؛
تا عوضش نکنید
راه به جایی نخواهید برد