روح سالم

روح سالم

 ٧ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺣﺬﻑ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﺭﻭﺣﺘﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ