معرفی Zen Coding یا Emmet Syntax

معرفی Zen Coding یا Emmet Syntax

برای من همیشه نوشتن کد های HTML با دشواری و مرارت های زیادی همراه بوده. نوشتن ساختار های تو در تو، قرار دادن id و class مناسب و باز و بسته کردن تگ ها و قرار دادن قرزند ها در داخل تگ ها حقیقتا کار هایی خسته کننده، تکراری و حوصله سر بر هستند.