مقایسه مرورگر اج و  اپرا و کروم

مقایسه مرورگر اج و اپرا و کروم

ازمایش ها نشان میدهند مصرف انرژی مرورگر اج از اپرا و کروم بهینه تر است