اهدای خون

اهدای خون

دوستانی ک تهرانی هستن خودشون یا اقوامشون اگر گروه خونیه
A یا oمنفی دارن