روضه خوان گفت حسین

روضه خوان گفت حسین

روضه خوان مرثیه خواند و به لبش گفت حسین...