دستور عمل مواقع اضطراری

دستور عمل مواقع اضطراری

در مواجه با سیل و زلزله و تصادفات چه کاری کنیم؟