کشتی 33 ثانیه ای کمیل قاسمی

کشتی 33 ثانیه ای کمیل قاسمی

بعد از آن که کمیل قاسمی در عرض 33 ثانیه توانست حریف آمریکایی خود را ضربه فنی کند، موج واکنش های طنز در فضای مجازی به راه افتاد.