چرا روز پسر نداریم؟

چرا روز پسر نداریم؟

چون وقتی که از بچگی میره سرکار مرد میشه..