چرا دخترهای امروزی میل کمتری به آشپزی دارند؟

چرا دخترهای امروزی میل کمتری به آشپزی دارند؟

دخترها مادران نسل آینده اند و مادران مدیران اجرایی یک خانواده هستند.دخترها خودتان را دست کم نگیرید! شما مدیران اجرایی آینده هستید و اهمیت مادر بیشتر از یک مدیر اجرای هست..