باج افزار خطرناک بنام   پوکیمان گو

باج افزار خطرناک بنام پوکیمان گو

همانطور که میدانید بازی جدید پوکیمان گو رکورد محبوبیت همه بازیها را تا کنون شکسته و بسیار فراگیر شده است،