ویژگیهای شایع اختلالات شخصیت

ویژگیهای شایع اختلالات شخصیت

اسكیزوئید: با علایم مردم گریزی، منزوی و تنها، دیرآشنا و كناره گیر، اجتناب از روابط نزدیك، سرد و بی انعطاف.