نسل كنكور و پول و نسل خواب

نسل كنكور و پول و نسل خواب

مثال قيف وارونه رو كه يادتون هست؟
همه جاي دنيا رفتن به دانشگاه آسونه اما فارغ التحصيل شدن سخته؛عين قيف!