پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

فرمساز 12طلایی

غول کنکور فربه شده است

غول کنکور فربه شده است

غول کنکور فربه شده است

معاون سابق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش با تابلوی «پیش دانشگاهی» رسماً به تدارکات‌چی کنکور و دانشگاه مبدل شد، گفت: غول کنکور، امروز چنان فربه و تنومند شده است که دیگر کسی حریف او نیست.

فرمساز ویژه سازمانی نسخه طلایی

[1][1]