منعکس کننده ی ویژگی های شخصیتی

منعکس کننده ی ویژگی های شخصیتی

چنانچه شما فردی برون گرا هستید، به طور طبیعی محیط اطراف خود را مملو از رنگ ها، طرح های زنده و خوش فام و پرنقش و نگار می سازید. در حالیکه اگر درون گرا باشید،