سوره مسدبا ترجمه فارسی و صوت

سوره مسدبا ترجمه فارسی و صوت

سوره ی لهب با ترجمه فارسی و صوت قاری عبدالباسط