مشاوره کنکوری-سوالات سخت

مشاوره کنکوری-سوالات سخت

اگر سوالات امسال نسبت به سالهای قبل سخت تر بود و یا سوالات نامتعارفی مطرح شد، به موارد زیر توجه داشته باشید: