سم سولانین

سم سولانین

قسمتهای سبز سیب زمینی های نارس حاوی سمی به نام سولانین میباشند که با پخته شدن از بین نمیرود و فوق العاده خطرناک میباشد