رمان دختر چشم آسمانی

رمان دختر چشم آسمانی

محور اصلی داستان قضاوت است که  در زندگی اقشار مختلف به صورت های مختلف...