چگونه معروف شويم؟

چگونه معروف شويم؟

يك دانشمند معروف ميگه:" معروف شدن راه هاي متفاوتي دارد كه بسيار متفاوت است و فرق دارد و مختلف است و تفاوت دارد"