پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

دانلود 5 ,ویدیو کلیپ

دانلود دعای جبرئیل صوت و تصویر

دانلود دعای جبرئیل صوت و تصویر

دانلود دعای جبرئیل صوت و تصویر

دعای جبرئیل امین+صوت+ویدیو
پس جبرئیل گفت:سفارش می كنم تو را به امت خود امر كنی تا سه روز در ایام بیض(روز سیزدهم،چهاردهم،پانزدهم)هر ماه روزه بگیرند و این دعای شریف را بخوانند.براستی كه حاملان عرش ،عرش را به بركت این دعا حمل می كنند و به بركت این دعا آنان به روی زمین می آیند و به آسمان می روند.واین دعایی است كه بر روی درها،اتاقها،دیوارها و منازل بهشت نوشته شده،و با این دعا درهای بهشت گشوده می شوند و مردم در روز قیامت با این دعا محشور می شوند.وهركس از امت تو این دعا را بخواند خداوند عذاب قبر را از وی برمی دارد و وی را از بزرگترین ترسها،و آفات دنیا و آخرت،به خاطر این دعا حفظ می كند و او را از عذاب آتش می رهاند.

[1][1]