دانلود آهنگ و متنAy Aman از ماهسون کیرمیزی گول

دانلود آهنگ و متنAy Aman از ماهسون کیرمیزی گول

Güneşe dokunmayın o benim sıcaklığım
با خورشید کاری نداشته باشید که گرما بخش من است