خانه حضرت مهدي عليه السلام كجاست

خانه حضرت مهدي عليه السلام كجاست

ميليونها انسان عاشق و شيفته صدها سال است كه در هر پگاه آدينه زبان به ندبه مي گشايند و اين گونه مي سرايند: