حذف دائمی فایل ها بدون بازیابی مجدد

حذف دائمی فایل ها بدون بازیابی مجدد

بیشتر کاربران کامپیوتر امروزه به خوبی می دانند که اطلاعات بعد از حذف شدن از روی رایانه، فلش یا گوشی می توانند مجدداً بازیابی و قابل استفاده شوند.