پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

تلگرام گردی

تلگرام گردی

تلگرام گردی

افرادی که از زیبایی و جذابیت ظاهری برخوردار هستند ، از نظر دیگران باهوش تر و قابل اعتمادتر به نظر می رسند ، به این پدیده " اثر هاله ای " گفته می شود

تلگرام گردی

تلگرام گردی

تلگرام گردی

 زمانی که یک انسان مضطرب است و یا استرس دارد، ذهن او درگیر می‌شود و دیگر بازدهی سابق را ندارد

[1][1]