تفاوت Sleep و Hibernate

تفاوت Sleep و Hibernate

ویندوز گزینه های متنوعی برای کاهش و ذخیره انرژی ارائه میدهد. حالتهای
Sleep و Hibernate