بدافزار HighRise

بدافزار HighRise

ویکی‌لیکس بدافزار HighRise را تشریح می‌کند؛ ارسال پیامک‌های قربانیان به کارگزار سازمان سیا