فیلم جولی ال ال بی

فیلم جولی ال ال بی

قسمت دوم فیلم جولی ال ال بی زوج جدیدی خواهد داشت. قسمت اول فیلم جایزه ملی را برد و حال آکشی کومار و  هما قریشی برای نخستین بار زوج فیلم را تشکیل خواهند داد.