آيفون آكبند لاك يا آنلاك

آيفون آكبند لاك يا آنلاك

براي تشخيص اينكه آيفون آكبند ما لاك يا آنلاك است شما دو راه ساده داريد!طبيعتا وقتي شما الان داريد از ايفونتان استفاده ميكنيد گوشي شما انلاك است!در اين بحث موضوع آيفون هاي لاكي كه انلاك شده است معيار ما نيست و به صورت كلي به لاك يا آنلاك بودن آيفون ميپردازيم