کارمند شرکت مایکروسافت که داماد حداد عادل شد

کارمند شرکت مایکروسافت که داماد حداد عادل شد

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برنامه رو به راه گفت: از مزيت هاي پيوند خانوادگی خانواده ما به رهبر معظم انقلاب اين بود كه فهميدم رهبري تذكرات و نصايحی را كه به مردم و مسئولين می كند قبل از همه خود به انها عمل می‌كنند.