مجله بسام7 و رادیوبسام

مجله بسام7 و رادیوبسام

نخستین برنامه رادیویی بسام در کنار هفتمین شماره مجله بسام منتشر شد