دلنوشته پاییز - مائده آردفروشان

مائده آردفروشان - دلنوشته پاییزصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:1168

در پائیز فهمیدم عاشقت هستم...دلنوشته ای از خانم مائده آردفروشان
رنگیه چشمات حواسم و پرت کرده از رنگ و لعاب دنیاخوبه که موقع حرف زدن خودت را نمیبینی اگر نه مگر میشد این چشم ها را دید و همه چیز را از یاد نبرد وجودت و چشم هایت در رقابت اند برای غافل کردنم از هرآنچه در اطرافم میگذرد و هرچیزی که میخواهم بگویم درست در زمان بدی دیدمت پائیز بود وشرایطی که اصلا نمیتوانستم عاشقت نشوم اگر هم میتوانستم باز هم میخواستم سختیه عشقت را متحمل شوم مگر میشود از چشم هایت گذشت آخر مگر خوشبختی بیش از این است که پائیز باشد تو باشی و قهوه ای تلخ چشمانم که غرق سبز عسلیه چشمانت بشود و شیرین کند تمام تلخی های زندگی ام را اصلا میدانی انگار که پائیز فصل من باشد در پائیز دیدمت و در پائیز فهمیدم عاشقت هستم عاشق سادگی ات  که می ارزد به تمام زرق وبرق کسل کننده ی زندگی عاشق مردانگی ات که شرمنده میکند تمام نامردی های دنیا را عاشق خنده هایت درست آن لحظه که باور نمیکردی دوست داشتنم را عاشق چشمانت که بی رنگ کرده برایم تمام رنگ های خوش رنگ پائیزی را تورا نمیدانم اما برنامه ی من پائیز امسال این است که غرق خیالت باشم فقط ای کاش بمانی و خیالت جایش را به خودت دهد.

(مائده آردفروشان)