عاشق شده این شاعر و ... دنبال جواب است - م. نظری

م. نظری - عاشق شده این شاعر و ... دنبال جواب استصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:412

عاشق شده این شاعر و ... دنبال جواب است- م. نظری
مانند غریقی که پر از وحشت آب است ،
می گردم و دستم پی یک تکه طناب است

دلتنگی و تنهایی و اندوه و صبوری
این عاقبت تیره ی یک عاشق ناب است

آن مرد پر از شور و غزل ، بعد تو جان داد
این آدم کوکی ، جسدی پشت نقاب است

یا مشکل ارسال پیام ، از دل ما بود
یا منبع گیرنده ی قلب تو خراب است

زاییده ی دردیم و به بار آمده ی عشق
در مکتب ما ، عشق فقط ، حرف حساب است

یک جمله بگو دلبرکم ! ... حرف دلت چیست ؟
عاشق شده این شاعر و ... دنبال جواب است