چگونه آرامش را در درون خود بیابیم؟ - How to find peace within ourselves?

How to find peace within ourselves? - چگونه آرامش را در درون خود بیابیم؟صندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:191

 پیدا کردن آرامش درونی، نیاز به تلاش و اراده ای قوی دارد و همیشه به آن آسانی نیست که برخی از مردم دوست دارند باور کنند. اما اگر عمیقاً درون خود را جست و جو کنید و دردها و صدمات قدیمی را رها کنید، می توانید آن را در درون خود بیابید.
آنچه بدان احتیاج دارید: زمان- اراده- قلم و کاغذ