شخصیت خودتان را محک بزنید - Check your character

Check your character - شخصیت خودتان را محک بزنیدصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:506

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را بخوانید و شخصیت خودتان را محک بزنید

1. دریا را با کدام یک از آبی تیره، شفاف، سبز ، گل آلود تشریح می کنید؟
2. کدام یک از اشکال زیر را دوست دارید؟


دایره، مربع یا مثلث3. فرض کنید در راهرویی راه می روید. دو در می بینید، یکی در ۵ قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو و هر دو در نیز باز هستند. کلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است، آیا آن را برمی دارید؟


بله، خیر4. این رنگ ها را ترجیح می دهید چگونه اولویت بندی شوند؟


قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید5. دوست دارید از نظر ارتفاع در کدام قسمت کوه باشید؟6. در ذهنتان اسب چه رنگی است؟


قهوه ای، سیاه یا سفید
 


7. طوفانی در راه است، کدامیک را انتخاب می کنید؟


یک اسب یا یک خانه

---------------------------------------------

 پاسخ ⭕️

1. آبی تیره: دارای شخصیتی پیچیده.

شفاف: به سادگی قابل درک.

سبز: آسان گیر و بی خیال.

گل آلود: آشفته و سردرگم.


2. دایره: سعی می کنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد.

مربع: خودرای و خود محور هستید.

مثلث: یک دنده و لجباز. (اندازه اشکال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد
 

3. بله: شما آدم فرصت طلبی هستید.

خیر: آدم فرصت طلبی نیستید.


4. این سئوال، اولویت های شما در زندگی را مشخص می کند.

قرمز: دلبستگی

آبی: دوستان و روابط.

سبز: شغل و حرفه.

سیاه: مرگ.

سفید: ازدواج.


5. میزان ارتفاعی که انتخاب می کنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد.
6. قهوه ای: فروتن و خاکی.
سیاه: غیرقابل پیش بینی و سرکش و هیجان انگیز.

سفید: برتر و مغرور و تاثیرگذار.

7. این سئوال، اولویت های شما به هنگام مشکلات را تعیین می کند.

اسب: همسر

خانه: فرزندان.