اعراب گذاری در آفیس - ARABING IN OFFICE

ARABING IN OFFICE - اعراب گذاری در آفیسصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:754

آموزش نحوه اعراب گذاری در نرم افزارهای مختلف
Shift+ A      (فتحه)

Shift+ S      (ضمه)

Shift+ D      (کسره)

Shift+ Q      (تنوین فتحه)

Shift+ W     (تنوین ضمه)

Shift+ E      (تنوین کسره)

Shift+ F      (تشدید)

Shift+ B      (أ)

Shift+ N      (إ)

Shift+ M      (ء)

Shift+Z       (ة)

Shift+V       (ؤ)


Alt  نگهداشته و عدد 0250 سکون __ْ__