حروف اختصاری در هر آزمایش - Abbreviations in each experiment

Abbreviations in each experiment - حروف اختصاری در هر آزمایشصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:324

در این پست اختصارات درج شده در نسخه آزمایش را به فارسی آماده کردیم..با ما همراه باشید
 FBS   قند خون ناشتا
 MCHC   غلظت متوسط همو گلوبین
 WBC   شمارش گلبول های سفید
 RBC   شمارش گلبول های قرمز
 HB   همو گلوبین

 HC   هماتو کریت (درصد گلبول های قرمز در خون)
 HCV   حجم متوسط گلبول های قرمز
 HCH   مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز
 R.D.W   ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز
 PLT   شمارش پلاکت ها

 PTE   در صد پلاکت ها
 MPV   حجم متوسط پلاکت ها
 MCH   وزن متوسط هموگلوبین
 MCV   حجم متوسط هموگلوبین
 M/E   نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز

 RDW   پهنای گلبول قرمز در منحنی
 UA   تجزیه کامل ادرار ( PH،رنگ ،بو،توده های متراکم)
 TGs   تری گلیسیرید (چربی که باعث رسوب در رگ هاو عروق می شود)
 HCG   تست حاملگی

  CBF  
: جریان خون مغزی که برای رساندن اکسیژن و حذف مواد زاید مهم می باشد.

 CDP 
 : فشار پر فیوژنی مغزی که فشار موثر به حرکت در اورنده خون در مغز می باشد.

 CREBRAL EDEMA  
: یا ادم مغزی.تجمع اضافی اب در فضاهای درون سلولی و خارج سلولی مغز می باشد.

 CONTUSION 

 : له شدگی بافت مغز بر اثر تحت فشار قرار گرفتن.بیشتر در تروما دیده می شود.

 CONCUSSION  
:یا تکان مغزی.فلج گذرای عصبی.کاهش گذرای سطح هوشاری و سپس بهبودی ان می باشد.

 DAI 
 : ضایعه منتشر مغزی در سطح سلولی بدون اینکه خونریزی وسیع و شدید مغزی ویا ضایعات فراگیر وجود داشته باشد.در این حالت بیمار دچار اختلال در عملکرد عصبی شده و معمولا در کوما است.

 ICH  
: خونریزی داخل بافت مغزی

 رینوره   : ترشح یک طرفه شفاف بینی که به طورخودبه خود ی و به تناوب ایجاد می شود و با خم کردن سر بیشتر شده و علت ان نشت مایع مغزی نخاعی می باشد.شایع ترین علت ان تروما می باشد.
 رینوراژی   : خونریزی از بینی
 اتوره   : خروج مایع شفاف از گوش
 اتوراژی   : خونریزی از گوش

 raccoon eye 
 :
کبودی های اطراف چشم که می تواند یک طرفه یا دو طرفه باشد.چشم شبیه به چشم جانوری به نام راکون یا پاندا می شود.این حالت نشان دهنده شکستگی در قاعده جمجمه می باشد. 

 BUTTLE SIGN 
: اکیموز (خونریزی زیر پوستی و کبود شدگی) پشت لاله گوش نشانه شکستگی  در قاعده جمجمه است.