پیوند سر - Head transplant

Head transplant - پیوند سرصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:688

مرد 30 ساله روسی که مادرزادی از ناحیه دست و پا فلج بوده خودش داوطلب این جراحی شده. ریسکشم پذیرفته. گفته میخوام پیش از مرگ امکان تجربه یک بدن سالم رو داشته باشم.
اون مرد 30 ساله روسی که مادرزادی از ناحیه دست و پا فلج بوده خودش داوطلب این جراحی شده. ریسکشم پذیرفته. گفته میخوام پیش از مرگ امکان تجربه یک بدن سالم رو داشته باشم.