فیلم رستم - Rostam 2016

Rostam 2016 - فیلم رستمصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:1757

فیلم رستم موفق شد روز هفتم را با فروش ۸.۶۲ کرور پشت سر بگذارد و در مجموع به نرخ ۹۰.۹۰ کرور برسد.
فیلم رستم موفق شد روز هفتم را با فروش ۸.۶۲ کرور پشت سر بگذارد و در مجموع به نرخ ۹۰.۹۰ کرور برسد.
همانطور که گفتیم صد کروری شدن فیلم قطعی و هدف بعدی این فیلم جا به جا کردن رکورد اکشی که با رودی راتور برای کارنامه کاری اش به ثبت رسانده، می باشد.

در مقابل #موهنجو_دارو نیز رشد مناسبی داشت اما بعلت عملکرد ضعیفی که داشت این رشد نیز کمکی به فیلم نمی‌کند و شکست فیلم همان روز اول نیز مشخص بود.
با فروش ۴.۲۴ کروری اش حال موهنجو دارو در مجموع به نرخ ۵۱.۱۸ کرور رسید تا بعلت عملکرد ضعیفش سینماهای زیادی را از دست دهد.

هپی باگ جایگی بنظر ۱۷۰۰ سینما داشته باشد که در این میان بیشترین واگذاری از جانب موهنجو دارو خواهد بود.