فیلم جگا جاسوس - jagga jasoos

jagga jasoos - فیلم جگا جاسوسصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:1357

 رنبیر کاپور و  کاترینا کیف حرفه ای هستند و برای موفقیت  جگا جاسوس هر کاری میکنند. این دو با هم فیلم را تبلیغ خواهند کرد.
به رسانه های زرد توجه نکنید.