طلب حاجت از ائمه - دعای حاجت

دعای حاجت - طلب حاجت از ائمهصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:448

یا امیرالمومنین یا ذالنعم یا امام المتقین یاذالكرماننا جئناك فى حاجاتنا لاتخیبنا و قل فیها نعم
توسل به حضرت على علیه السلام جهت برآمدن حاجت

روز چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه روزه گرفته بعد از افطار دو ركعت نماز بخواند و از حال نماز خارج نشود و بلافاصله این رباعى را 110 مرتبه رو به قبله بخواند:

یا امیرالمومنین یا ذالنعم یا امام المتقین یاذالكرماننا جئناك فى حاجاتنا لاتخیبنا و قل فیها نعم


توسل به حضرت امیرالمومنین علیه السلام

هر كس در ثلث آخر شب دو ركعت نماز بخواندبا حضور قلب و بعد از آن سر به سجده گذارده چهل مرتبه این جمله را بگوید و حاجت خودرا از خدا بخواهد:

اللهم انى اسئلك بروح على ابن ابیطالب الذى ما اشرك باللّه طرفة عین ان تقضى حاجتى

از امیرالمومنین على علیه السلام نقل شده كه به جهت هر حاجتى بعد از نماز صبح با حضور قلب دوازده نوبت این دعا را بخواند.

بسم اللّه الرحمن الرحیم توكلت على الحى الذى لایموت و الحمدللّه الذى لم یتخذ صاحبه و لا ولدا ولم یكن له شریك فى الملك و لم یكن له ولى من الذل و كبره تكبیرا.

جهت برآمدن حاجت توسل به حضرت زهرا سلاماللّه علیه


دو ركعت نماز مى خواند و بعد ازسلام نماز سه تكبیر گفته و بعد تسبیح حضرت زهرا سلام اللّه علیه را گفته (34 مرتبه اللّه اكبر؛ 33 مرتبه الحمدللّه و 33 مرتبه سبحان اللّه ) مى باشد و بعد به سجده برود و پیشانى بر مهر نهاده صد مرتبه بگوید:
(
یامولاتى یا فاطمه اغیثینى )

بعد طرف راست صورت را بر مهر نهاده و صدمرتبه همین جمله را بگوید، و بعد طرف چپ صورت را بر مهر نهاده و صد مرتبه این جمله را متذكر گردد؛ بعد مجددا پیشانى را بر مهر نهاده صد مرتبه همان را بگوید و از خداحاجت بخواهد.

توسل به حضرت سجادعلیه السلام
هرگاه كسى حاجتى داشته باشید تا هفده روز هر روز هفده مرتبه با خلوص نیت این رباعى را بخواند:
اى عابد دشت كربلا ادركنى
اى وارث شاه شهدا ادركنى
هم خسته تب بودى و هم تشنه آب
اى بسته به زنجیر جفا ادركنى
توسل به حضرت حجة علیه السلام جهت گشایش هر كارى

بسیارمجرب است . هفتاد مرتبه بگوید:

یا اللّه یا محمد یا علىیا فاطمه یا صاحب الزمان ادركنى و لاتهلكنى

توسل به امام موسى كاظم علیه السلام جهت برآمدن حاجت
مردى خدمت امام هفتم علیه السلام شكایت كردكار بر من بسته شده و به هر كارى كه متوجه مى شوم سعى نمى یابم و به هر حاجتى مىروم مایوس مى شوم . حضرت فرمود: بعد از نماز صبح ده مرتبه این جمله رابگو:

سبحان العظیم و بحمده استغفر اللّه و اسئله منفضله .
آن مرد مداومت نمود با این دعا و بطور خوبى وضعش نیك گردید.

ختم امام جواد علیه السلام
براى شفاى هر مریضى دو ركعت نماز حاجت توسل به حضرت جواد الائمه بخواند و بعدا یكصد و چهل و شش مرتبه بگوید
ماشاء اللّه لا حول و لا قوة الا باللّه )

اگر درساعتى كه منسوب به آن حضرت است باشد بسیار مفید و ساعت آن را از نماز عصر تا دوساعت بعد از آن تشخیص داده اند كه مورد استجابت است .

ختم مجرب به حضرت ابوالفضل علیه السلام

در گوهر شب چراغ آورده است كه میان نمازمغرب و عشاء دو ركعت نماز حاجت بجاى آورد در یك وقت و یك ساعت تا چهل و یك شب و شبآخر ا به گرو نگاه دارد تا وقتى حاجت روا گردد و بعد از آن بخواند و ختم نماید.

یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یكشف السوء. یا ربیا رب یا رب یا عباس بن على بن ابیطالب علیه السلام الامان الامان ادركنى ادركنىادركنى .

آن قدر كلمه الامان و ادركنى را تكرار نماید كه نفس قطع شودان شاء اللّه به مقصود نایل گردد.

ختم و توسل به حضرت حجة بن الحسن عجل اللّه فرجه
زیر آسمان خارج از سقف ایستاده با حال وضو رو به قبله هفتاد باربگوید:
یا فارس الحجاز ادركنى یا ابا صالح المهدىادركنى یا ابا القاسم ادركنى و لا تدعنى انى عاجز ذلیل .

توسل به امام زمان علیه السلام
وارد شده كه هر كس حاجتى داشته باشد بعد ازنصف شب با داشتن غسل و وضو و لباس تمیز دو ركعت نماز حاجت توسل به حضرت حجة بخواند.در ركعت اول چون در سوره حمد به ایاك نعبد و ایاك نستعین رسید صد مرتبه این جمله رابگوید بعد بقیه سوره را تمام كند و بعد سوره توحید را بخواند. پس به ركوع برود و درركوع هفت مرتبه
سبحان ربى العظیم وبحمده
را بگوید و بعد به سجده رود و در هر سجده هفت مرتبه
سبحان ربى الاعلى و بحمده
را بگوید بعد برخیزد براى ركعت دوم به همین قسم ركعت دوم را هم به جا آورد پس از خاتمه نماز دعاكند و حاجت خود را از خدا تمنا نماید و او را به امام زمان قسم بدهد بعد آن قدربگوید یا كریم تا نفس قطع شود.

ختم باب الحوائج امام موسى كاظم علیه السلام
نماز حضرت موسى بن جعفر علیه السلام در كتاب منتخب الادعیه از فاضل یزدى رحمة اللّه مرقوم است به جهت بر آمدن حاجت نماز حضرت باب الحوائج را بخواند و آن دو ركعت است . در هر ركعت بعد از حمد دوازده مرتبه سوره توحید را بخواند و بعد از نماز صد مرتبه صلوات بفرستد و بعد به سجده رود و دوازده مرتبه بگوید: