جواز کسب - پروانه کسب

پروانه کسب - جواز کسبصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:844

مراحل دریافت جواز کسب (پروانه کسب)

جواز کسب

مراحل صدور جواز کسب
-مرحله اول صدور جواز کسب

۱-درخواست کتبی متقاضی پروانه کسب (جواز کسب)

۲-ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی

۳-بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه و ارائه گزارش

۴-بررسی درخواست متقاضی پروانه کسب( جواز کسب) در جلسه هیئت مدیره و ارایه پاسخ کتبی به وی

 

-مرحله دوم صدور جواز کسب

در این مرحله از صدور جواز کسب ارائه یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت ملکی واحد صنفی انجام میشود که شامل:

۱-سند مالکیت به نام متقاضی

۲-اجاره نامه رسمی به نام متقاضی

۳-اجاره نامه عادی (با اخذ تعهد محضری) بنام متقاضی

۴-مبایعه نامه به نام متقاضی

۵-حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره

۶-رسید پرداخت اجاره بهای معتبر

۷-قرارداد اجاره محل کسب با ادارات و سازمانهای دولتی، نهادها، شهرداری، شرکت های تعاونی مسکن و شرکتهای خاص صنفی، شرکتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها

 

ارائه یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه آقایان برای دریافت جواز کسب که شامل:

۱-گواهی پایان خدمت

۲-گواهی معافیت دائم

۳-گواهی اشتغال به تحصیل

۴-گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه

۵-دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن

 

-ارائه سوابق کاربری تجاری با کارگاهی یا اداری محل واحد صنفی مورد درخواست

-ارائه سایر مدارک ذیل:

۱-کپی تمام صفحات شناسنامه

۲-کپی کارت ملی

۳-کپی مدرک تحصیلی یا حداقل سواد خواندن و نوشتن ( به استثنای متقاضیانی که سن آنان از ۵۰ سال بالاتر می باشد)

۴-دوارزده قطعه عکس پرسنلی جدید (۳×۴)

۵-فیش واریز مبلغ حداکثر تا سقف ۵ برابر حق عضویت اتحادیه برای سال اول (حق ورودی) که از مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال عدول ننماید.

۶-فیش واریز مبلغ ۳۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۳۳۰۰۸ خزانه کشور

 

-مرحله سوم صدور جواز کسب

استعلام از ادارات ذیربط و ارائه مدارک ذیل شامل:

۱-گواهی مرکز بهداشت شهرستان و ارائه کارت معاینه پزشکی فردی جهت صنوف مشمول (موادر خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی)

۲-گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

۳-گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

۴-موافقت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی

۵-گواهی گذراندن دوره آموزش (حداقل ۱۰ ساعت) از موسسه آموزشی معتبر (مورد تایید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط)

۶-ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی

۷-گواهینامه مهارت فنی جهت مشاغل مندرج در آئین نامه تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون

۸-اختصاص کد شناسه ده رقمی (ملت کارت) و الصاق آن به پروانه کسب(جواز کسب)

۹-اختصاص برچسب شناسه صنفی مطابق با کد ده رقمی

 

-مرحله چهارم صدور جواز کسب

بررسی پرونده توسط رییس و در غیاب وی نایب رییس اتحادیه

 

مرحله پنجم صدور جواز کسب

صدور پروانه کسب (جواز کسب)با رعایت مراحل چهارگانه قبلی و تحویل آن به متقاضی…